Denné hlásenia

 22.1.2018 Starosta obce Veľké Úľany zvoláva 38. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 24. januára 2018 so začiatkom o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu.

 19.1.2018 Miestny odbor Matice slovenskej vás pozýva na Fašiangový ples, ktorý sa uskutoční dňa 10. februára 2018 so začiatkom o 19,00 hod. v dome služieb. Vstupné na 1 osobu je 20 €. O vynikajúcu hudbu a pestrú tombolu bude postarané. Vstupenky si môžete zakúpiť u členov výboru miestnej organizácie Matice slovenskej. Tešia sa na Vašu účasť.

 17.1.2018 MUDr. Pomothyová prosí tých pacientov, ktorý sú u nej registrovaný a zmenili zdravotnú poisťovňu, aby to čo najskôr nahlásili v ambulancii.

 10.1.2018 Obecný úrad vyzýva tých občanov, u ktorých nastali zmeny v okolnostiach rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľnosti, ako nákup, predaj, dedenie nehnuteľnosti, stavba garáže, hospodárskej budovy, nadstavba alebo prístavba k rodinnému domu, vznik a zánik daňovej úľavy, že tieto zmeny treba nahlásiť na obecný úrad do 31. januára. Ďalej občania, ktorí do 31-ho decembra 2017 dovŕšili vek 65 rokov a držitelia preukazov ZŤP, že môžu požiadať o daňovú úľavu z dane z nehnuteľnosti do 31-ho januára 2018 na obecnom úrade. Daň za psa sa platí, za psa staršieho ako 6 mesiacov bez ohľadu na rodokmeň . Daň bude vyrubená spolu s daňou z nehnuteľností. Daň za 1 psa činí 5 €. Daňovník je povinný nahlásiť psa, jeho uhynutie alebo stratu do 30 dní na obecný úrad. Poplatok za komunálny odpad platí fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo ktorá na území obce užíva nehnuteľnosť. Ročný poplatok za vývoz komunálneho odpadu je 19 Eur na jednu osobu. Obec môže v prípade, že osoba sa dlhodobo nezdržiava doma alebo je v zahraničí, alebo plní vojenskú službu, na písomnú žiadosť poplatok znížiť alebo odpustiť. Doklady treba predložiť do 30 dní odo dňa vzniku nároku na odpustenie poplatku. Poplatok obec nevyrúbi poplatníkovi, ktorý sa na trvalom pobyte v obci nezdržiava a preukáže sa potvrdením o zaplatení poplatku v inej obci alebo meste.

Dôležité telefónne čísla:

Poriadková služba:0910 979 797
Monitorovanie kamier:0911 470 320
0911 470 327

Denné hlásenie

  • 22.1.2018  Starosta obce Veľké Úľany zvoláva ...
archív hlásení

Veľké Úľany na Facebooku

Pridajte sa k nám a dostávajte čerstvé informácie priamo na Vašom FB profile:

YouTube

Aerovizuálna prehliadka obce