Matričný úrad

Kontakt

Matrikárka: Mgr. Katarína Sztraková
Obecný úrad, Matričný úrad Veľké Úľany
1. posch., č. dverí 1
matrika@velkeulany.sk
tel.: 031/7878 108


Úradné hodiny matričného úradu:

Pondelok:7:00 - 11:3012:00 - 16:00
Streda:7:00 - 11:3012:00 - 17.00
Piatok:7:00 - 12:30
Do matričného obvodu patrí obec: Veľké Úľany, Jánovce

RODNÁ MATRIKA

Narodenie

- úradné záležitosti súvisiace s narodením vybavuje matričný úrad podľa miesta narodenia dieťaťa

Určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov dieťaťa
K nenarodenému dieťaťu: dostavia sa osobne obidvaja rodičia ešte pred narodením dieťaťa.

Potrebné doklady:
- platné občianske preukazy
- právoplatné rozhodnutie o rozvode manželstva, ak je rodinný stav rodiča rozvedený
- úmrtný list, ak je rodinný stav rodiča vdova/vdovec

Maloletý rodič môže urobiť súhlasné vyhlásenie o určení otcovstva výlučne pred súdom!

Poplatok: bez poplatku

ÚMRTNÁ MATRIKA

Úmrtie

úradné záležitosti súvisiace s úmrtím vybavuje matričný úrad podľa miesta úmrtia zomrelého

Potrebné doklady:
- všetky vyhotovenia listu o prehliadke mŕtveho potvrdené prehliadajúcim lekárom
- občiansky preukaz zosnulého
- občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje úradné záležitosti súvisiace s úmrtím

Matrikárka vystaví:
- úmrtný list
- žiadosť o príspevok na pohreb

Poplatok: bez poplatku

SOBÁŠNÁ MATRIKA

Žiadosť o uzavretie manželstva

a) snúbenci , ak aspoň jeden z nich má trvalý pobyt vo Veľkých Úľanoch alebo v Jánovciach
snúbenci sa dostavia osobne

Potrebné doklady:
slobodní
- platné občianske preukazy
- rodné listy (originály)

rozvedení
- platné občianske preukazy
- rodné listy (originály)
- právoplatný rozsudok o rozvode

ovdovelí
- platné občianske preukazy
- rodné listy (originály)
- úmrtný listy zomrelého manžela alebo manželky

Upozornenie: ak ide o cirkevný sobáš vo Veľkých Úľanoch snúbenci žiadosť, potvrdenú na matričnom úrade, odovzdajú na farskom úrade a po uzavretí manželstva vydá matričný úrad sobášny list.

Poplatok: bez poplatku

b) snúbenci s trvalým pobytom mimo obce Veľké Úľany
snúbenci sa dostavia osobne

Potrebné doklady:
- doklady podľa bodu a)
- žiadosť o uzavretie manželstva
- povolenie k uzavretiu manželstva vydané matričným úradom v obvode trvalého pobytu jedného zo snúbencov

Poplatok: 20 EUR v hotovosti

c) snúbenci, ktorí chcú uzavrieť manželstvo mimo miesta trvalého pobytu
snúbenci sa dostavia osobne

Potrebné doklady:
- doklady podľa bodu a)

Matrikárka vystaví povolenie na uzavretie manželstva pre matričný úrad, kde sa bude uzatvárať manželstvo.

Poplatok: 20 EUR v hotovosti

d) jeden zo snúbencov je neplnoletý
snúbenci sa dostavia osobne

Potrebné doklady:
- doklady podľa bodu a)
- neplnoletý snúbenec predloží právoplatný rozsudok okresného súdu o povolení uzavrieť manželstvo

Poplatok: bez poplatku

e) jeden zo snúbencov je cudzinec
snúbenci sa dostavia osobne

Potrebné doklady:
- občan SR doklady podľa bodu a)
cudzinec predloží:
- doklad totožnosti (cestovný pas, občiansky preukaz)
- rodný list
- doklad o štátnom občianstve
- doklad o pobyte
- doklad o rodinnom stave
- ak je rozvedený právoplatný rozsudok o rozvode manželstva
- ak je ovdovelý úmrtný list zomrelého manžela (manželky)
Doklady musia byť
- v prípade potreby legalizované alebo musia mať osvedčovaciu doložku "Apostille"
- preložené úradným prekladateľom do slovenského jazyka

Poplatok: 70 EUR v hotovosti

Lehota vybavenia: najmenej 21 dní pred sobášom, odporúča sa aj viac (cca mesiac)!

Predpokladaný dátum sobáša žiadame nahlásiť minimálne 2 týždne pred uzavretím manželstva.
Sobášne obrady sa vykonávajú v sobášnej sieni Obecného úradu vo Veľkých Úľanoch.

v sobášne dni: bez poplatku
piatok a sobota v čase medzi 13:00 hod. - 17:00 hod.

v ostatných pracovných dňoch: poplatok 20 Eur /pondelok, utorok, streda, štvrtok/

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti
Poplatok: 70 EUR

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode

Manžel, ktorý prijal priezvisko druhého manžela pri uzavretí manželstva, môže v zákonnej lehote do 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva požiadať o opätovné prijatie predošlého priezviska.
Dostaviť sa osobne.

Potrebné doklady:
- predložiť žiadosť - k dispozícii na matričnom úrade
- platný občiansky preukaz
- rodný list
- právoplatné rozhodnutie o rozvode manželstva

Upozornenie: o prijatie predošlého priezviska treba požiadať na matričnom úrade, v obvode ktorého bolo uzavreté manželstvo

Poplatok: bez poplatku

ZÁPIS DO OSOBITNEJ MATRIKY

Narodenia, sobáše a úmrtia štátnych občanov SR, ktoré nastali v cudzine eviduje
Ministerstvo vnútra SR, Osobitná matrika, Drieňová 22, Bratislava.
Upozornenie: Matričný úrad vo Veľkých Úľanoch preberá žiadosti k zápisu do osobitnej matriky občanov s trvalým pobytom vo Veľkých Úľanoch a v Jánovciach alebo posledným trvalým pobytom v SR.
Lehota vybavenia: 1 mesiac

Poplatok: 10 Eur

Zápis narodenia


Potrebné doklady:
- rodný list dieťaťa (originál alebo NOTÁROM overená fotokópia) + úradný preklad do slovenského jazyka a v prípade potreby rodný list musí obsahovať legalizáciu alebo osvedčovaciu doložku "Apostille"
- platné občianske preukazy rodičov dieťaťa
- sobášny list rodičov dieťaťa
- právoplatný rozsudok o rozvode
- súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva, ak rodičia dieťaťa nie sú manželia

Zápis uzavretia manželstva

Potrebné doklady:
- sobášny list (originál alebo NOTÁROM overená fotokópia) + úradný preklad do slovenského jazyka a v prípade potreby musí sobášny list obsahovať legalizáciu alebo osvedčovaciu doložku "Apostille"
- platné občianske preukazy
- rodné listy (v prípade, ak je jeden z rodičov cudzinec, doklady nie je potrebné prekladať)
- právoplatný rozsudok o rozvode
- úmrtný list

Zápis úmrtia

Potrebné doklady:
- úmrtný list (originál alebo NOTÁROM overená fotokópia) + úradný preklad do slovenského jazyka a v prípade potreby musia obsahovať legalizáciu alebo osvedčovaciu doložku "Apostille"
- občiansky preukaz zosnulej osoby a osoby vybavujúcej žiadosť o zápis
- rodný list zosnulej osoby

Vydanie duplikátu rodného, sobášneho a úmrtného listu

Potrebné doklady:
- platný občiansky preukaz
- osobné údaje osoby, ktorej výpis žiadate

Dostaviť sa osobne, alebo podať písomnú žiadosť - občan, ktorého sa výpis z matričnej knihy týka, jeho zákonný zástupca /rodič dieťaťa/, prípadne člen rodiny /manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci alebo iná blízka osoba po preukázaní oprávneného záujmu/ doklad sa vydá aj na základe splnomocnenia.
Iným neoprávneným osobám Matričný úrad výpisy z matriky NEVYDÁVA

Poplatok: 5 Eur - za každý vydaný duplikát

Tlačivá na stiahnutie

NázovSúbor na stiahnutie
Žiadosť o uzavretie manželstvaPDF (0.3 MB)
Zápisnica o uzavretí manželstvaPDF (0.41 MB)
Poučenie pre snúbencovPDF (0.34 MB)
Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvodePDF (0.13 MB)

Dôležité telefónne čísla:

Poriadková služba:0910 979 797
Monitorovanie kamier:0911 470 320
0911 470 327

Denné hlásenie

  • Žiadne aktuálne hlásenia za posledné 3 dni
archív hlásení

Veľké Úľany na Facebooku

Pridajte sa k nám a dostávajte čerstvé informácie priamo na Vašom FB profile:

YouTube

Aerovizuálna prehliadka obce