Cestovný ruch

Najvýznamnejšou pamiatkou obce je Kalvária, na kopci v blízkosti námestia, s átriom hruškovitého pôdorysu. Na západnej strane je vstupný portál do kalvárie. Na južnej a severnej strane je po sedem kaplniek priamo vstavaných do múru átria, vysunuté sú do vnútornej strany nádvoria. Na vrchole hrušky átria je klasicistická kaplnka Bolestnej Panny Márie, postavená r.1756. Kaplnky zastavení (štácie) Krížovej cesty dal r.1900 postaviť Ladislav Molnár a vdova Mária Deáková. Vtedy, za čias pôsobenia dekana Karola Méhesa z Nyéku, dali opraviť aj starú kaplnku. Po stranách vchodu do kaplnky stoja barokové sochy Panny Márie a sv.Jána evanjelistu, pochádzajúce z 2. tretiny 18.stor. Uprostred átria stojí kamenný kríž s nápisom: Ex voto Matkovics Andre (:) 1773. Kaplnky zastavení sú bez votívnych obrazov. Rekonštrukcia Kalvárie v roku 2004 bola financovaná zo zdrojov SAPARD.


Rímskokatolícky kostol sv. Michala archanjela začali r.1594 v renesančnom štýle , ale pre nepokojné časy dlho nebola dostavaná.Podľa údajov ju dokončili až r.1670. R.1718 bola pristavaná vysoká veža, chór bol postavený r.1750. Kostol rozšírili r.1756 o bočné lode. Kostol bol opravovaný r.1958. Maľba klenieb kostola pochádza zo začiatku 20. stor. a znázorňuje výjavy zo života svätých. Hlavný oltár sv. Michala archanjela so stĺpovou architektúrou má ústrednú sochu svätca, reliéf Kristovho krstu a Klaňania troch kráľov. Bočný oltár Piety je neogotický z 1.polovice 19. stor., v dolnej časti je plastika Ukrižovaného. Bočný oltár sv. Jozefa je neogotický z 1. polovice 19. stor., je na ňom ústredná plastika svätca. Bočný oltár sv.Kríža je neogotický a podobný dvom predchádzajúcim. Závesný obraz sv.Michala archanjela je z 18.stor., obraz sv.Anny je z r.1876, obrazy Madony a sv.Trojice sú z 2. polovice 19.stor.


Evanjelický kostol, bol na popud slovenských prisťahovalcov, hlavne z Dolnej zeme, r.1958 prestavaný z hospodárskej budovy Pálffyho majera.Zvon vo veži pochádzaz Brašljanice v Bulharsku. Ku kostolu sa primkýna budova evanjelickej fary, ktorá vznikla úpravou klasicistického obydlia správcu Pálffyovského majera, postaveného na začiatku 19.stor.


Kúria, v centre obce, v susedstve evanjelickej fary, je klasicistická stavba postavená r.1828 Mikulášom Lacsnym. Budova sa nezachovala v pôvodnom rozsahu, jej uličné krídlo bolo pôvodne dlhšie. Kúria je prízemná budova s pôdorysom v tvare písmena L s otvorenou arkádovou chodbou v dvorovej časti bočného krídla. Hlavnú fasádu kúrie členia obdĺžníkové okná v šambránach s nadokennou a podokennou rímskou.Na oknách sa zachovali pôvodné kované košové mreže. Medzi oknami hlavnej fasády sú polovičné lizény a nad oknami s frontonom.


Najstarším a najhodnotnejším ľudovým domom je dom č. 726, dnes dom ľudového bývania. Je to malý trojpriestorový dom s došteným štítom, krytý sedlovou slamenou strechou. Dom bol postavený v polovici 19.stor.Zariadenie reprezentuje stav zo začiatku 20. stor. Pri dome je vahadlová studňa.

Dôležité telefónne čísla:

Poriadková služba:0910 979 797
Monitorovanie kamier:0911 470 320
0911 470 327

Denné hlásenie

  • 17.7.2024   Majiteľ predajne Vina Market – ...
  • 16.7.2024  Oznamujeme obyvateľom, že dňa 18. ...
archív hlásení

Veľké Úľany na Facebooku

Pridajte sa k nám a dostávajte čerstvé informácie priamo na Vašom FB profile:

YouTube

Aerovizuálna prehliadka obce